آدامس زایلیتول

آدامس زایلیتول و دندانپزشکی

استفاده از آدامس زایلیتول برای کاهش پوسیدگی دندان زایلیتول (ماده موجود در آدامس زایلیتول) یک نوع قند پنج کربنه است و از طرق زیر باعث کاهش پوسیدگی دندان میشود: ۱٫مانع چسبیدن مولکول قند (ساکاروز)به میکروب عامل پوسیدگی (استرپتوکوک موتان)میشود .در نتیجه باکتری نمیتواند قند را تخمیر کرده واسید تولید کند ۲٫از طریق تغییرمسیر متابولیک تعداد میکروب عامل پوسیدگی (استرپتوکوک موتان)راکاهش می دهد. ۳٫سبب تقویت رمینرالیزاسیون مینا می شود وبرتوقف پوسیدگی…