برای سفیدشدن دندان ,بلیچینگ(bleaching)بهتراست یا کامپوزیت ونیر یا لمینیت سرامیکی؟

بلیجینگ یاسفیدشدن دندان(bleaching),کامپوزیت ونیر, لمینیت سرامیکی ,سه روش درمانی جدا از هم در درمانهای دندانپزشکی هستند بسته به نظر وتشخیص دندانپزشک برای هر بیمار یک روش یا ترکیبی از روشهای ذکر شده استفاده میگردد. ۱.بلیجینگ یاسفیدشدن دندان(bleaching):دراین روش از موادی نظیر کارباماید پروکساید برای تغییر رنگ دندان استفاده میگردد.درمواردیکه دندانهای بیمار فرم وشکل خوبی داشته باشندونامرتبی ندارندویاحداقل بیمار با ظاهر ان مشکلی ندارد استفاده میگردد.در این روش  انتظار تغییر رنگ…